Algemene voorwaarden MartiniBusiness

Doelstelling
MartiniBusiness is een netwerkplatform/organisatiebureau, waar ontmoeten, verbinden & netwerken centraal staat. Waar kennis en kunde in een informele sfeer kan worden gedeeld en nieuwe kennis en inspiratie kan worden opgedaan. Bedrijven vanuit diverse branches kunnen lid worden van MartiniBusiness. Voor deze leden organiseert MartiniBusiness diverse evenementen/activiteiten (ochtend, overdag of in de avond) Ook organiseert MartiniBusiness evenementen/activiteiten voor zowel leden als niet-leden en daarnaast ook maatschappelijke evenementen/voor goede doelen. Verder kunt u MartiniBusiness inhuren om voor uw bedrijf een evenement te organiseren. 

Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap is gekoppeld aan een bedrijf of individu en is niet overdraagbaar.
2. Voor het lidmaatschap komen ondernemers, ondernemende instellingen en ondernemende mensen in aanmerking.
3. Er kan gekozen worden uit 2 soorten lidmaatschappen: Member en PARTNER voor meer informatie klik hier
4. Aansluiten bij MartiniBusiness kan alleen via een inschrijfformulier. Aanmelden klik hier
5. Per organisatie wordt een lidmaatschap afgesloten en een contactpersoon aangewezen. Indien voor meerdere personen toegang wordt gewenst is dat geen probleem. Echter betalen zij de kosten per persoon en per evenement, zoals aangegeven.
6. Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding en heeft een duur van 1 jaar.

Contributie:

 1. MartiniBusiness is een regionaal netwerk. De kosten van MartiniBusiness worden gefinancierd vanuit lidmaatschappen van leden en wat ze los per evenement moeten betalen. En van eventuele additionele sponsorgelden.
  2. Elk jaar wordt opnieuw beoordeeld of de contributie van het lopende jaar volstaat om de geplande activiteiten te financieren.
  3. Voor het lidmaatschap ontvangt het lid een factuur in euro’s met apart gespecificeerd de BTW. De factuur komt via de mail. Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur of rechtstreeks via iDEAL.
  4. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.
  5. MartiniBusiness is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met 2%.  

  Evenementen:

1. De evenementen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden middels een aanmelding via de website.
Niet-leden betalen meer dan leden voor dezelfde bijeenkomst. Leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op niet-leden.
2. Per evenement wordt aangegeven wat u moet betalen en met hoeveel personen er kan worden  deelgenomen.
3. Per evenement dient afgerekend te worden, dit kan d.m.v. iDEAL of op factuur.
4. Indien er sprake is van een beperkte inschrijving, dan behoudt MartiniBusiness zich het recht om zonder vergoeding het evenement te verplaatsen of te annuleren.
5. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan kunt u dit aan ons doorgeven tot 48 uur voorafgaand aan het evenement. Indien u zich later afmeldt zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten aan u door te berekenen.
6. Het management van MartiniBusiness is te allen tijde bevoegd, zonder enige uitleg, een persoon te weigeren deel te nemen aan een evenement. Dit kan persoonlijk, schriftelijk of aan de deur.

Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
1. Alle informatie die door MartiniBusiness en partijen die betrokken zijn bij de organisatie van een evenement worden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste wederzijdse vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft.
2. MartiniBusiness is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
3. MartiniBusiness is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via
MartiniBusiness zijn aangeboden door derden.
4. Door het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met het feit dat MartiniBusiness u bedrijfsinformatie kan toesturen.
5. Indien u deelneemt aan een evenement van MartiniBusiness of bezoekt is dit op eigen risico.
MartiniBusiness is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een evenement van MartiniBusiness.
6. Nieuwe members en partners worden door MartiniBusiness verwelkomt op Social Media. Indien u dat niet wil moet dat aangegeven worden bij de inschrijving.

Beëindiging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of via e‐mail
  2. Het lidmaatschap van MartiniBusiness kan worden beëindigd door het management van
  MartiniBusiness in de navolgende gevallen:
  • het lid komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van lidmaatschap niet na
  • het lid blijft gedurende een periode van 2 maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen
  • bij faillissement of surseance van betaling van het lid